1. Raz bol jeden nápad | brajen.sk
 2. Ako som si podal ruku s Alexom Fergusonom | manutd.sk
 3. Trpela som abstinenčnými príznakmi. Zbaviť sa cukru je mimoriadne ťažké | etrend.sk
 4. Marketingové zkratky…když UCD nestojí na HIPPO ale CX | mediaguru.cz
 5. Pořádek v penězích. Vyzkoušejte pětitýdenní finanční detox | babinet.cz
 6. 11 tipov ako začať blogovať a byť v tom úspešný | wy.sk
 7. Niekoľko vecí, na ktoré by ste mali myslieť, ak vyvíjate nový web | visibility.sk
 8. Kdo jsme a proč jsme vytvořili nápadovač? | napadovac.cz
 9. Naj Slovenské blogy | smoliak.sk
 10. Predvoľby mobilných operátorov | fony.sk
 11. 30 věcí, které byste měli udělat, než vám bude 30 | zena.aktualne.cz
 12. Marketingové zkratky…když UCD nestojí na HIPPO ale CX | mediaguru.cz
 13. 10 rád, ako byť výkonný (nielen) v práci | visibility.sk
 14. Stratil si motiváciu? Začni aplikovať týchto 15 myšlienok | svetbohatych.com
 15. Marketingové zkratky…když UCD nestojí na HIPPO ale CX | mediaguru.cz
 16. 30 věcí, které byste měli udělat, než vám bude 30 | zena.aktualne.cz
 17. Máš problém rozhodnúť sa? | startitup.sk
 18. Ako Marketing Miner zlepší vaše SEO? | wy.sk