1. Raz bol jeden nápad | brajen.sk
 2. Ako som si podal ruku s Alexom Fergusonom | manutd.sk
 3. Marketingové zkratky…když UCD nestojí na HIPPO ale CX | mediaguru.cz
 4. Pořádek v penězích. Vyzkoušejte pětitýdenní finanční detox | babinet.cz
 5. 11 tipov ako začať blogovať a byť v tom úspešný | wy.sk
 6. Niekoľko vecí, na ktoré by ste mali myslieť, ak vyvíjate nový web | visibility.sk
 7. Naj Slovenské blogy | smoliak.sk
 8. Predvoľby mobilných operátorov | fony.sk
 9. 30 věcí, které byste měli udělat, než vám bude 30 | zena.aktualne.cz
 10. 10 rád, ako byť výkonný (nielen) v práci | visibility.sk
 11. Stratil si motiváciu? Začni aplikovať týchto 15 myšlienok | svetbohatych.com
 12. Máš problém rozhodnúť sa? | startitup.sk
 13. Ako Marketing Miner zlepší vaše SEO? | wy.sk
 14. Ako urobiť “šnuru” youtube | youtube.com
 15. DNSsec analyzer | verisignlabs.com
 16. Security Headers brajen.sk | securityheaders.com